Tab Based Test (UBT)

नमस्कार, Tab Format (UBT/Exam Format) मा परिक्षा दिन तलको Photo मा क्लिक गर्नुहोस्।

Take Exam